Tuesday, December 26, 2006

Larryleachia marlothii flower - extreme macro